За ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ

„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД е лицензирано дружество за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Велико Търново. Екипите ни са висококвалифицирани, снабдени с необходимата техника, въоръжение и екипировка. Преминали са специална подготовка за употреба на огнестрелно оръжие и физическо въздействие и имат издадени удостоверения за професионално обучение.

Информацията за охраняваните обекти се съхранява в продължение на пет години в Оперативния център на дружеството.

Необходимата техника за оборудване на сигнално известителни и охранителни системи е производство на водещи канадски, американски и израелски фирми.

Чрез изградените радиомрежи и диспечерски системи /оборудване с най- съвременна апаратура и софтуер/ се осигурява 24 часов непрекъснат мониторинг и контрол за незабавно реагиране на автопатрулни екипи при получен алармен сигнал от охраняваните обекти.

Охранителната дейност представлява съвкупност от материалноправни норми, които уреждат обществени отношения в сферата на изграждащото се гражданско общество. Тя е допълнение на функцията на правовата държава и е насочена за подпомагане на държавните полицейски структури в борбата им срещу престъпността. Проявява се като част от изграждащото се гражданско общество и би трябвало да е лоялна конкуренция в условията на пазарната икономика . Същевременно са взети предвид и договорните и законови изисквания при изпълнение на охранителната дейност.

Частната охранителна дейност е дейност по охрана на обекти, мероприятия, лица и на техни права и законни интереси от противоправни посегателства.

Охранителната дейност се осъществява при строго съблюдаване на Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и действащото в страната законодателство към момента на изпълнение на услугата, регламентиращо услугата .

“Велттед секюрити” ЕООД осъществява охранителна дейност при спазване на следните принципи:

  • Зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите.
  • Взаимодействие с органите на МВР в борбата с престъпността и опазването на обществения ред.
  • Гарантиране на сигурност и безопасност в охраняваните обекти.
  • Осъществяване на превантивна дейност въз основа на обстоен анализ на причините и условията за правонарушения в охраняваните обекти.

Осъществява се от охранителни екипи снабдени с най – съвременни средства за защита и самозащита, които имат за задача да извършат анализ на обстановката, преценка на степента на риск, възможните начини за нападение и тяхното неутрализиране, избиране на безопасни маршрути за придвижване и др.